Grau Superior

Grau Superior Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

  • Qui pot accedir

– Accés directe

– Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

– Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

– Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).

– Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent.

– Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

– Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària.

– Accés mitjançant prova

– Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

– Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

  • Entorn professional

– Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses, principalment privades, dedicades al desenvolupament de projectes, a la gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials, a la instal·lació de sistemes domòtics i inmòtics, a infraestructures de telecomunicacions en edificis, a xarxes elèctriques de baixa tensió i a sistemes automatitzats.

– Les ocupacions i llocs de feina més rellevants són els següents:

– Tècnic en projectes electrotècnics.

– Projectista electrotècnic.

– Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per edificis.

– Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades.

– Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior.

– Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per edificis.

– Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.

– Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.

– Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior.

– Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

  •  Pla de formació

  • Qualificacions i unitats de competència

– Qualificacions professionals completes:

a) Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis ELE382_3 que compren les següents unitats de competència:

– UC1180_3: Organitzar i gestionar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.

– UC1181_3: Supervisar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.

– UC1182_3: Organitzar i gestionar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.

– UC1183_3: Supervisar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.

b) Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials ELE259_3 que compren les següents unitats de competència:

– UC0829_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d’edificis de vivendes, industries, oficines i locals de pública concurrència.

– UC0830_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal·lacions amb finalitats especials.

c) Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior ELE385_3 que compren les següents unitats de competència:

– UC1275_3: Planificar i gestionar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.

– UC1276_3: Supervisar i realitzar el muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.

– UC1277_3: Supervisar i realitzar el manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.

– Qualificacions professionals incompletes:

a) Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió ELE260_3:

– UC0831_3: Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa tensió.

– UC0833_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de Centres de Transformació.

– UC0834_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions d’enllumenat exterior.

  • Correspondència dels mòduls professionals amb les unitats de competència per la seva acreditació
  • Quan acabi els estudis, què puc fer?

– Feina

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses principalment privades, dedicades al desenvolupament de projectes, a la gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials, a la instal·lació de sistemes domòtics i inmòtics, a infraestructures de telecomunicacions en edificis, a xarxes elèctriques de baixa tensió i a sistemes automatitzats.

– Seguir estudiant

Cursos d’especialització professional, un altre Cicle Formatiu de Grau Superior amb les convalidacions corresponents, ensenyaments universitaris amb la possibilitat de convalidacions.