FP Bàsica

Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica

  • Qui pot accedir

– Alumnes de 15 a 17 anys (excepcionalment amb 18 anys si queden places vacants).

– Haver el primer cicle d’ESO o excepcionalment, haver cursat el 2n curs d’ESO.

  • Entorn professional

– Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, vivendes, oficines, locals comercials i industrials, supervisat per un nivell superior i estant regulada l’activitat pel REBT i per la Normativa ICT.

– Les ocupacions i llocs de feina més rellevants són les següents: Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, Ajudant de muntador d’antenes receptores de TV i Satèl·lit, Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics, Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació, Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació, Ajudant d’instal·lador i reparador d’instal·lacions telefòniques, Peó de la industria de producció i distribució d’energia elèctrica, Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, Operador muntatge d’equips elèctrics i electrònics, Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics, Provador – ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics, Muntador de components en plaques de circuit imprès.

  • Pla de formació

  • Qualificacions i unitats de competència

– Qualificacions Professional Completes:

a) Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis ELE255_1 que compren les següents unitats de competència:

– UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

– UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.

b) Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics ELE481_1 que compren les següents unitats de competència:

– UC1559_1: Realitzar operacions de muntatge d’equips elèctrics i electrònics.

– UC1560_1: Realitzar operacions de connexionat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.

– UC1561_1: Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

– Qualificacions professionals incompletes:

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics iFC361_1, que compren les següents unitats de competència:

– UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.

  • Correspondència dels mòduls professionals amb les unitats de competència per la seva acreditació

  • Quan acabi els estudis, què puc fer?

Feina com: Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, ajudant de muntador d’antenes receptores TV i Satèl·lit, ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics, ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicacions, ajudant d’instal·lador reparadors d’instal·lacions telefòniques, peó de la industria de producció i distribució d’energia elèctrica, ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.

Seguir estudiant: Un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica.

  • Més informació:

– Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica

– Titulo Profesional en Electricidad y Electrónica y enseñanzas mínimas

 – Currículo Profesional Electricidad y Electrónica