Grau Mitjà

Grau Mitjà Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

  • Qui pot accedir

– Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

– Accés mitjançant prova d’accés.

– Haver cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional Bàsica

  • Entorn professional

– Aquest professional exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses, principalment privades, dedicades al muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

–  Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les següents:

– Instal·lador – mantenidor electricista.

– Electricista de construcció.

– Electricista Industrial.

– Electricista de manteniment.

– Instal·lador – mantenidor de sistemes domòtics.

– Instal·lador – mantenidor d’antenes.

– Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.

– Instal·lador – mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.

– Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

  • Pla de formació

  • Qualificacions i unitats de competència

– Qualificacions professionals completes:

a) Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELE257_2 que compren les següents unitats de competència:

– UC0820_2. Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis comercials, d’oficines i d’una o diferents indústries.

– UC0821_2. Muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria.

– UC0823_2 Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

– UC0824_2 Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

– UC0825_2 Muntar i mantenir màquines elèctriques.

b) Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis ELE043_2 que compren les següents unitats de competència:

– UC0120_2 Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i cable).

– UC0121_2 Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).

– Qualificacions professionals incompletes:

a) Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques ENA261_2 que compren les següents unitats de competència:

– UC0836_2 Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.

– UC0837_2 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

  • Carnet Instal·lador

La formació establerta en el Reial Decret de la titulació (REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero), en el conjunt dels mòduls professionals del Títol, garanteix el nivell de coneixement exigit en el carnet d’Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió, tant en la Categoria Bàsica (IBTB) com en la d’especialista (IBTE), segons el RD 842/2002, de 2 de agosto.

  • Correspondència dels mòduls professionals amb les unitats de competència per la seva acreditació

  • Quan acabi els estudis, què puc fer?

– Feina

En el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

– Seguir estudiant

Cursos d’especialització professional, Cicles de Grau Superior, altres Cicles de Grau Mitjà amb les convalidacions corresponents, batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.

  • Més informació

Titulo de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y enseñanzas mínimas

Currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas